Tjänster

"Om du inte vet vart du ska, kan du ta vilken väg som helst för att komma dit"

Verksamhetsutveckling

Process, mod och transparens, PMT, AB kan bidra till verksamhetsutveckling på olika sätt.

Utveckling handlar till stora delar om ledning och styrning och förhållningssätt. Hur ser ledningen på behovet av utveckling? Hur transparanta är uppföljningssystemen och återkopplingen från kunder eller invånare? Finns det system som bidrar till att det är möjligt att både följa upp och förstå grunderna för verksamhetsutveckling?
Har de förväntade resultaten tydliggjorts och är det självklart att kunden eller invånaren ställs i centrum för verksamheten? Att arbeta med effektivitet är ett långsiktigt arbete som kräver god förståelse för vad som på marginalen och på djupet bidrar till ett genomtänkt och ändamålsenligt resursutnyttjande. Chefernas förmåga att kommunicera både mål och strategi är central.

Det finns flera sätt att arbeta för att utveckla verksamhet. Det kanske allra viktigaste är att ställa rätt diagnos på problemen från början, annars är risken stor att en metod väljs som varit framgångsrik hos någon annan, men som inte hjälper i er verksamhet.  PMT kan bidra med analysen och förslagen.


Ledarskap

Vem eller vilka som är chefer och ledare i en verksamhet spelar avgörande roll för resultaten och för medarbetarnas möjligheter att prestera och trivas. Ett ledarskap som är äkta, närvarande, modigt, förändringsbenäget och resultatorienterat kräver mycket av den enskilde. System kan stödja ett gott ledarskap, utbildningar kan bidra till att utveckla ledarskapet, men kraften att orka och viljan att förändras med verksamhetens mål och reslutatkrav kräver också ett mer personligt stöd. PMT kan bistå med samtal om ledarskap på olika sätt beroende på chefens behov. Chefernas förmåga att kommunicera är alltid en viktig del i samtalsstöd och ledarutveckling.


Förståelse för förutsättningarna

Oavsett om verksamheten styrs av en politiskt tillsatt nämnd eller av en bolagsstyrelse är det viktigt att chefer och medarbetare liksom styrelse och nämnd är medvetna om sina egna och andras roller och håller sig till dem. Så kallade politiker utbildningar kan vara ett sätt att hitta roller, ledningsgrupps- och chefsutbildningar med inriktning på att förstå politik och politikens villkor ett annat. Båda erbjuds inom ramen för PMTs verksamhet.

En organisations effektivitet beror av hur väl och hur tydligt den styrs. Att roll- och ansvarsfördelning är tydligt blir därför av yttersta vikt. Otydligheter och missuppfattningar kan undanröjas genom att lära av exempel ur vardagen på varför det blir otydligt och fel. Genom att utgå från lagstiftningens krav ur de olika perspektiv som arbetsgivare och uppdragstagare har kan ytterligare insikt nås. PMT har erfarenheter att erbjuda inom detta område.Utbildningar, kurser och inspiration

Ska nya tankar och idéer få fäste i vardagen behöver erfarenheter av utbildningar och kurser snabbt användas i verksamheten. PMT arbetar utifrån ett sådant upplägg när utbildningar och kurser erbjuds. En del i utvärderingen av om en utbildning varit bra är att se dess användning i, och betydelse för, uppdragets utveckling.

Ibland går det att komma långt genom att lyssna på och samtala med någon som sett verksamheten utifrån och belyst dess möjligheter och nuvarande begränsningar. I ett sådant samtal kan inspiration hämtas att göra annorlunda, att ställa sig själv och verksamheten nya frågor. PMT har ansvarat för inspirerande samtal där deltagarna i utvärderingar bekräftar att just detta varit till nytta för uppdragets utveckling.
PMT Process, mod och transparens  Tel: 076 713 03 08  carina.lundberg.uudelepp@pmt.se